Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka (zákon č. 106/2014 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Z.z., v znení neskorších zmien a doplnkov) a zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“) u ktorého je v záručnej dobe uplatňované právo kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Reklamácie“).

Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ (predávajúci).

Predávajúci je obchodná spoločnosť MojMatrac.sk, s.r.o. so sídlom Bazová 7, 821 08 Bratislava; IČO: 51 075 342,

zapísaná v obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 123461/B, ktorá pri uzatváraní plnenia zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo využíva služby za účelom svojho podnikania. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom.

Záručné podmienky

Kupujúci je povinný povinný prehliadnuť obal tovaru bezprostredne po jeho prevzatí. V prípade, že je transportný obal poškodený, má kupujúci právo Tovar neprevziať. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí Tovar, je nutné bezodkladne nahlásiť, najneskôr však do 3 dní. v takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho, alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu. Záručná doba začína bežať prevzatím tovaru kupujúcim a trvá 24 mesiacov s výnimkami stanoveným Zákonom. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Všetky oprávnené záručné opravy sú bezplatné. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobenej jej obvyklým používaním.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako keby sa jednalo o neodstrániteľnú vadu.

Vybavenie reklamácie

Žiadosť o reklamáciu Kupujúci oznamuje e-mailom. Tá musí obsahovať typ výrobku, číslo predajného dokladu a popis závady, doklad o úhrade, vyplnený reklamačný protokol, pomože aj zaslanie fotodokumentacie. Predávajúci do 24 hodín (v pracovné dni) zašle informácie o ďalšom postupe pre vybavenie reklamáciu. Súčasťou informácie je adresa, na ktorú je treba zaslať Tovar, popis závady a kópiu dokladu o kúpe.

Reklamovaný produkt príde posúdit reklamačný technik priamo k vám domov.

Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je treba, aby bol vyhotovený protokol o zistených vadách a forme ich odstránení. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná v úvahu.

 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 
fax č.: 02/ 58272 170 
e-mail: erika.barekova@soi.sk (podnety a dotazy spotrebiteľov)

 

V prípade, že kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27" resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

Záručný list

Ako záručný list slúži daňový doklad (faktúra), ktorá obsahuje údaje vyžadované pre záručný list. Záručný list musí ďalej obsahovať obchodné meno Predávajúceho, IČO a miesto podnikania.

Zánik záruky a odstúpenie od kúpnej zmluvy

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, používaním Tovaru v rozpore s odporúčaním výrobcu, alebo používa Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami uvedenými v dokumentácii k Tovaru. Nárok na záruku zaniká aj úpravou, alebo iným nedovoleným zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy či poskytnutí zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená Kupujúcemu prevodom na bankový účet alebo odovzdaná v hotovosti v predajni spoločnosti.

Záverečné ustanovenia

Vzťahy neupravené v reklamačnom poriadku riadia sa Občianskym zákonníkom alebo Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Pokiaľ uvedené právne predpisy upravujú podmienky zmluvného vzťahu výhodnejšie pre spotrebiteľa ako reklamačný poriadok, platia príslušné zákonné ustanovenia.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 24. 8. 2016

REKLAMAČNÝ PROTOKOL NA STIAHNUTIE:

 a reklamačný protokol SR(veľkosť 11kB)